INFORMACE

pro uživatele Systému Cicero o ochraně osobních údajů

1. Provozovatel Systému Cicero společnost Cicero Application s.r.o. se jakožto správce osobních údajů, které mu jsou a budou na základě smlouvy s uživatelem Systému Cicero jako subjektem údajů poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2.

Správce osobních údajů

Název: Cicero Application s.r.o.

Sídlo: Hradec Králové, V Kopečku 76/10, PSČ 500 03

IČO:14257106

DIČ:CZ14257106

Zapsáno: u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 49084

3.

Právní základ pro zpracování

 • Plnění smlouvy o užívání Systému Cicero se subjektem údajů
 • Plnění právních povinností
 • Oprávněné zájmy správce

1.

Účel zpracování

 • Poskytování služeb podle smlouvy uzavřené se subjektem údajů
 • Vypořádání objednávek
 • Vymáhání pohledávek
 • Evidenční účely a daňové účely

Zpracování osobních údajů provádí správce sám vlastními prostředky.

1

Příjemci osobních údajů

 • Dodavatelé
 • Jiný uživatel, který vstupuje do smluvního vztahu se subjektem údajů
 • Poskytovatel platebních služeb
 • Externí účetní
 • Poskytovatel IT služeb

Za příjemce údajů je považován i případný zpracovatel osobních údajů, pokud bude uzavřen takový smluvní vztah.

2

Doba zpracování osobních údajů

3Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše uvedené smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. daňových a účetních předpisů a zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

4

Práva subjektu údajů

6Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

7Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.

8Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, tedy pokud vysloví požadavek, že nechce od správce dostávat obchodní sdělení, byť je uživatelem Systému Cicero, musí správce tento požadavek respektovat.

9Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

10Výmaz údajů se uskuteční tehdy, pokud osobní údaje nejsou potřeba k žádnému účelu. Pokud je subjekt údajů registrovaným uživatelem Systému Cicero, nemůže požadovat výmaz všech osobních údajů, pokud osobní údaje správce zpracovává pro plnění smlouvy se subjektem údajů, plnění zákonem stanovených povinností, nebo je potřebuje pro uplatnění právních nároků.

11Právo subjektu údajů jako uživatele Systému Cicero kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se po dobu registrace v Systému Cicero neuplatní, jelikož osobní údaje uživatele jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy se subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

12V případě, že bude uživatel Systému Cicero jako subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)