Revoluční aplikace navržená zubními lékaři pro zubní lékaře. Zjednoduší vám to administrativní práci, nyní vše vyřešíte na pár kliknutí.

 • Nakoupíte materiály, přístroje a technologie od svých oblíbených dodavatelů za výhodné ceny.

 • Budete mít dokonalý přehled o svém inventáři a stavu svého vybavení.

 • Během pár minut budete připraveni na státní kontroly.

Jste novým uživatelem CICERO?

Máte účet u CICERO?

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVATELE SYSTÉMU CICERO (CZ)

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I.

POJMY

I.1. Pro účely smluvních vztahů uzavíraných prostřednictvím Systému Cicero jsou použity dále tyto pojmy:

1.Dodavatel je fyzická nebo právnická osoba, která je výrobcem a/nebo prodejcem zboží (dále jen „Dodavatel“). Dodavatel je osobou, která je oprávněna nabízet a dodávat zboží Zákazníkům pro jejich podnikatelskou činnost. Dodavatel je uživatelem Systému Cicero prostřednictvím Dodavatelského účtu.

2.Dodavatelský účetje uživatelský účet zřízený pro Dodavatele na základě jeho registrace do Systému Cicero a uzavření smlouvy o poskytování služeb s Provozovatelem.

3.Kupní smlouvaje smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem, když předmětem je prodej a nákup Zboží (dále jen „Kupní smlouva“). Kupní smlouva se řídí Obchodními podmínkami Dodavatele, má-li takové a Zákazník s nimi prostřednictvím Systému Cicero vysloví souhlas, popř. zákonem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Zákazníka ze strany Dodavatele, které bude zobrazeno v Systému Cicero po provedení objednávky Zákazníka v evidenci objednávky.

4.Obchodní podmínky SCjsou obchodní podmínky Provozovatele, kterými se řídí právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživateli při zprostředkování nákupu a prodeje Zboží a poskytování dalších Základních a Doplňkových služeb prostřednictvím Systému Cicero (dále jen „Obchodní podmínky SC“). Právní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem při uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím Systému Cicero, jejímž předmětem je nákup a prodej Zboží, se řídí vždy obchodními podmínkami konkrétního Dodavatele, má-li takové a Zákazník s nimi prostřednictvím Systému Cicero vysloví souhlas, popř. zákonem (dále jen „Obchodní podmínky Dodavatele“)s výjimkami stanoveným Obchodními podmínkami SC – postup pro uzavření Kupní smlouvy. Obchodní podmínky SC jsou zpřístupněny v Systému Cicero.

5.Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která je registrována do Systému Cicero za účelem využití služeb, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Podnikatel“).

6.Provozovatelem automatizovaného systému Cicero je společnost Cicero Application s.r.o., se sídlem Hradec Králové, V Kopečku 76/10, PSČ 500 03, IČ 14257106, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka č. 49084 (dále jen„Provozovatel“), jako osoba provozující a spravující webové stránky www.ciceroapplications.com a mobilní aplikaci CICERO, prostřednictvím kterých je Uživatelům umožněno si objednat od různých dodavatelů zboží a služby za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách SC.

7.Smlouva smlouva o užívání Systému Cicero uzavíraná mezi Provozovatelem jako provozovatelem Systému Cicero a konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou jako Uživatelem Systému Cicero, jejíž součástí jsou Obchodní podmínky SC (dále jen „Smlouva“). Smlouva o poskytování služeb – smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Dodavatelem.

8.Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem je tedy jakákoliv fyzická osoba, která jako uživatel Systému Cicero jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání (dále jen „Spotřebitel“).

9.Systém Cicero - rozumí se webové stránky www.ciceroapplications.com a mobilní aplikaci CICERO pro platformu IOS a Android (dále také jen „Systém Cicero“)

10.Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která je registrována do Systému Cicero za účelem poskytnutí nebo využití služeb prostřednictvím Systému Cicero (dále jen „Uživatel“). Uživatelem je Dodavatel, Zákazník, případně jiná osoba, která je registrována v Systému Cicero. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv Uživatele z užívání Služby vyloučit.

11.Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti a vykonává zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta nebo nelékařská zdravotnická povolání (dále jen „Zákazník“). Zákazník je vždy osobou samostatně výdělečně činnou, která uzavírá prostřednictvím Systému Cicero smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Zákazník je na základě registrace uživatelem Systému Cicero prostřednictvím Zákaznického účtu.

12.Zákaznický účet je uživatelský účet zřízený pro Zákazníka na základě registrace do Systému Cicero.

13.Základní služby jsou služby určené Zákazníkům, které je Zákazník jako uživatel oprávněn využívat v rámci Systému Cicero bezplatně. Jedná se o využití Nákupního portálu pro nákup Zboží od registrovaných Dodavatelů, sekce Organizace a vedení praxe a služby formou podpory (tzv. help desk). Další služby jsou vedle toho služby určené Zákazníkům i jiným Uživatelům, které jsou Provozovatelem zpoplatněny. Jedná se zejména o doplňkové služby pro vedení praxe, využití sekce Market place jako inzertního portálu a využití sekce Edukace jako portálu určeného pro vzdělávání, příp. právní poradenství nebo reklamní činnost, atd. (dále jen „Další služby“ či „Doplňkové služby“). Zprostředkování prodeje Zboží Dodavatele je zpoplatněnou službou, kdy Dodavatel hradí Provozovateli provizi dle Smlouvy o poskytování služeb.

14.Zboží jsou produkty určené k ošetření pacientů nebo k materiálně technickému zabezpečení výkonu zdravotní péče používané ve zdravotnickém zařízení a určené Zákazníkům k výkonu jejich podnikatelské činnosti, zejména zdravotnický materiál, zdravotnické potřeby a pomůcky i léčivé přípravky, drogistické zboží, hygienické pomůcky apod.. Zboží je jednotlivě označeno a specifikováno Dodavatelem zadáním do Systému Cicero. Předmětem nabídky mohou být také specifické zdravotnické potřeby a materiál, určené pouze pro omezený okruh odběratelů.

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Systém Cicero je elektronický informační systém, který umožňuje Uživatelům, a zejména Zákazníkům jako odborným subjektům v oblasti zdravotnické péče, vést administrativní evidence týkající se výkonu jejich odborné činnosti, realizovat nákup zdravotnického materiálu a potřeb pro tuto činnost a mít přístup k nabídkám a příspěvkům nebo službám jiných Uživatelů týkajících se výkonu odborné činnosti.

2.2.

Předmětem Smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem jako provozovatelem Systému Cicero a konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou jako Uživatelem Systému Cicero je přístup Uživatele do Systému Cicero a možnost využití služeb zprostředkovaných jeho Uživatelům prostřednictvím Systému Cicero. Rozsah nabídky služeb je dán dle charakteru Uživatele.

2.3.

Systém Cicero zahrnuje:

 • Nákupní portál pro nákup Zboží od registrovaných Dodavatelů
 • Organizace a vedení praxe
 • Doplňkové služby pro vedení praxe
 • Market place - inzerce nabídek prostřednictvím Systému Cicero mezi Uživateli
 • Edukace – portál s příspěvky Uživatelů se edukačním obsahem
 • Dokumenty

2.4.

Nákupní portál je portál pro nákup Zboží Zákazníky od registrovaných Dodavatelů, který obsahuje nabídku zdravotnického materiálu a zdravotnických potřeb a evidenci objednávek a jejich stavu.

2.5.

Organizace a vedení praxe – zahrnuje administrativní evidence a databáze týkající se odborné činnosti Zákazníků jako uživatelů, kteří jsou podnikateli, která je přístupná pouze jednotlivému Zákazníkovi. Jedná se o evidenci zaměstnanců Zákazníka, evidenci skladových zásob Zákazníka, organizaci dokumentů Zákazníka, evidenci pacientů a jejich zdravotnické dokumentace.

2.6.

Doplňkové služby pro vedení praxe - jedná se zejména o podpůrné služby pro Zákazníky jako jsou služby zahrnující ukládání, zálohování a zabezpečení dat dle zvláštních požadavků, analýzu dat Zákazníka a vytvoření statistik, zpracování údajů dle zvláštních požadavků.

2.7.

Market place – zahrnuje inzertní služby prostřednictvím Systému Cicero mezi Uživateli, zahrnující nabídku nebo poptávku pracovních míst, nabídku koupě či prodeje použitého vybavení Uživatelů, nabídku nebo poptávku prodeje praxe.

2.8.

Edukace – zahrnuje portál příspěvků Uživatelů a nabídek účasti na aktivitách s edukačním a vzdělávacím obsahem zahrnující instruktážní videa Uživatelů, popisy pracovních postupů Uživatelů, nabídku účasti na odborných aktivitách, vzory právních dokumentů atd.

2.9.

Dokumenty – zahrnuje prostor pro ukládání dokumentů Uživatele dle jeho potřeb, včetně dokumentů zpřístupněných Uživateli v rámci jiných sekcí (Edukace, Vzory) po uhrazení ceny, zpřístupnění v Systému Cicero a stažení dokumentu Uživatelem.

Článek III.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SC

3.1.

Tyto Obchodní podmínky SC tvoří nedílnou součást každé Smlouvy uzavírané prostřednictvím Systému Cicero mezi Provozovatelem a Uživatelem. Ustanovení těchto Obchodních podmínek SC se na právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem použijí, pokud individuální smlouva uzavřená mezi nimi výslovně nestanoví něco jiného, nebo pokud užití některých ustanovení těchto Obchodních podmínek SC výslovně nevyloučí.

3.2.

Registrací do Systému Cicero souhlasí Uživatel se zněním Obchodních podmínek SC a výslovně souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu. Tyto Obchodní podmínky SC se vztahují na vztahy mezi Provozovatelem a Uživateli při užívání Systému Cicero, sjednání koupě Zboží Zákazníky od registrovaných Dodavatelů a využití služeb určených Zákazníkům nebo jiným Uživatelům prostřednictvím Systému Cicero.

3.3.

Akceptace Obchodních podmínek SC je nezbytná pro využití služeb jakýmkoliv Uživatelem prostřednictvím Systému Cicero.

3.4.

Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky SC kdykoliv jednostranně změnit bez nutnosti souhlasu Uživatele. Aktuální Obchodní podmínky SC budou zpřístupněny v Systému Cicero a každý registrovaný Uživatel je povinen se s nimi seznámit. Zpřístupnění Obchodních podmínek SC v Systému Cicero se považuje za oznámení změny Obchodních podmínek SC Uživateli. Obchodní podmínky SC jsou platné a účinné vždy v posledním znění zveřejněném a dostupném v Systému Cicero. Starší Obchodní podmínky SC jsou dostupné v Archívu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá Uživateli po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek SC.

3.5.

Změna Obchodních podmínek SC bude Uživatelům oznámena alespoň patnáct (15) dní předem před nabytím účinnosti nového znění Obchodních podmínek SC v Systému Cicero. Změna je oznámena také při přihlašování Uživatele do Systému Cicero. Uživatel je oprávněn změny Obchodních podmínek SC odmítnout, a to formou zrušení registrace Uživatele v Systému Cicero. Pokud Uživatel svoji registraci do 15 dnů ode dne oznámení změny příslušných Obchodních podmínek SC nezruší, řídí se vztah novými Obchodními podmínkami SC. Akceptací Obchodních podmínek SC Uživatelem je také sjednání obchodu prostřednictvím Systému Cicero Uživatelem po účinnosti nových Obchodních podmínek SC. Informace o provedených změnách příslušných Obchodních podmínek SC bude uvedena při přihlašování Uživatele k jeho účtu (do Zákaznického účtu nebo do Dodavatelského účtu).

ČÁST DRUHÁ

UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU CICERO

Článek IV.

REGISTRACE DO SYSTÉMU CICERO

4.1.

Podmínkou přístupu do Systému Cicero a využití služeb Systému Cicero je registrace Uživatele. Registrace do Systému Cicero je bezplatná. Bezplatný je přístup do systému Cicero registrovanými Uživateli.

4.2.

Smlouva o užívání Systému Cicero je uzavřena na základě provedení registrace Uživatelem a výslovné akceptace Obchodních podmínek SC Uživatelem zřízením uživatelského účtu Uživatele.

4.3.

Uživatel, který je fyzickou osobou - spotřebitelem, je povinen vyplnit při registraci tyto identifikační údaje a přihlašovací údaje: jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, kontaktní telefon, uživatelské j heslo a dosaženou kvalifikaci - titul. Ověřování údajů Provozovatelem se neprovádí, vyjma situací dále uvedených. Úpravu nebo opravu údajů a zejména jejich aktualizaci je Uživatel oprávněn provést prostřednictvím uživatelského účtu.

4.4.

Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen zadat při registraci tyto identifikační údaje a přihlašovací údaje: název právnické osoby, sídlo, identifikační číslo (IČO), jméno a příjmení osoby zmocněné jednat za právnickou osobu, e-mailovou adresu, kontaktní telefon, uživatelské jméno a heslo.

4.5.

Uživatel, který je fyzickou osobou - Podnikatelem, je povinen vyplnit při registraci tyto identifikační údaje a přihlašovací údaje: jméno a příjmení, adresa místa podnikání, identifikační číslo (IČO), e-mailovou adresu, kontaktní telefon, uživatelské jméno a heslo.

4.6.

Provozovatel ověřuje při registraci Uživatele dle odst. 4.4. a odst. 4.5. Obchodních podmínek SC pouze existenci záznamu subjektu v administrativním registru ekonomických subjektů vedeném Ministerstvem financí ČR (https://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html.cz).

4.7.

Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat ověření Uživatele doručením naskenovaného identifikačního dokladu, občanského průkazu, cestovního dokladu (pasu), povolení k pobytu nebo provedením ověřovací platby prostřednictvím bankovního účtu Uživatele.

4.8.

Registraci je oprávněn provést výlučně sám Uživatel, případně osoba k tomu zmocněná nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu.

4.9.

Uživatel je povinen informovat Provozovatele o změně jakéhokoliv údaje ihned, jakmile ke změně dojde, a to změnou údajů v uživatelském účtu Uživatele.

4.10.

Zakázána je jakákoliv manipulace, zneužití nebo zásah do uživatelského účtu jiného Uživatele. Takové jednání, zejména použití účtu jiného Uživatele, je důvodem pro odstoupení od smluv sjednaných prostřednictvím uživatelského účtu jiného Uživatele a důvodem pro zrušení registrace Uživatele, který porušil zákaz dle tohoto ustanovení.

4.11.

Uživatel je po ukončení Smlouvy oprávněn odstranit své identifikační údaje ze Systému Cicero a požádat o odstranění údajů z databáze Provozovatele, pokud Provozovatel nedisponuje právním důvodem pro ponechání těchto údajů.

4.12.

V případě, že Uživatel není schopen zadat správné heslo při přihlášení do Systému Cicero (ztráta hesla), je Uživatel oprávněn požádat Provozovatele o zaslání nového hesla do Systému Cicero. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat prokázání totožnosti žadatele, a to zasláním naskenovaného identifikačního dokladu žadatele prostřednictvím e-mailové adresy zadané v rámci registraci v uživatelském účtu daného Uživatele.

4.13.

V případě důvodného podezření, že prostřednictvím uživatelského účtu se může Uživatel dopouštět protiprávního jednání nebo porušení podmínek Systému Cicero, poškozování práv Provozovatele nebo jiných Uživatelů, je Provozovatel oprávněn zablokovat a znepřístupnit uživatelský účet daného Uživatele (trvale nebo dočasně) nebo odstoupit od Smlouvy s Uživatelem. K blokaci účtu Uživatele může Provozovatel přistoupit i v případě, že má důvodné podezření, že se do účtu přihlásila či jinak dostala neoprávněná osoba.

4.14.

Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nezpřístupnit tyto údaje třetí osobě. Provozovatel neodpovídá za zneužití takových informací, nedošlo-li k němu v důsledku porušení povinností Provozovatele. V případě, že Uživatel zjistí, že jeho přístupové údaje byly, nebo mohly být zpřístupněny třetí osobě, je povinen změnit tyto přístupové údaje (heslo), popř. není-li to možné (heslo již bylo např. změněno třetí osobou a není jej možné změnit ani za pomocí příslušné funkce Systému Cicero) bezodkladně informovat Provozovatele za účelem domluvy na dalším postupu.

Článek V.

PŘÍSTUP DO SEKCÍ SYSTÉMU CICERO

5.1.

Za základní služby Systému Cicero jsou považovány služby v sekcích: Nákupní portál a Praxe (dále také jen „Základní služby“). Základní služby se bezprostředně vztahují k výkonu odborné činnosti v oboru poskytování zdravotnických služeb, se zaměřením zejména na stomatologii a zubní péči (dále také jen “Odborné služby“) . Tyto sekce jsou v Systému Cicero určeny výlučně podnikatelům, a to zejména fyzickým nebo právnickým osobám, které zde jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta nebo nelékařského zdravotnického povolání nebo jiné navazující činnosti jako Podnikatel.

5.2.

Základní služby jsou v Systému Cicero přístupné pouze Zákazníkům - Podnikatelům, když jiným Uživatelům se nabídka těchto služeb nezobrazuje.

5.3.

Za další služby Systému Cicero jsou považovány služby v sekcích: Market portál a Edukace. Tyto sekce jsou určeny pro Uživatele s jakýkoliv vztahem k poskytování Odborných služeb. Tyto sekce jsou přístupné všem registrovaným Uživatelům. Uživatelé mohou tyto sekce využít k umístění svých nabídek, a nebo příspěvků, jejichž obsah se vztahuje k výkonu Odborných služeb. Uživatelé jsou povinni respektovat tento účel a zaměření na výkon činnosti Odborných služeb a neumísťovat jiné nabídky ani příspěvky (takové mohou být Provozovatelem bez dalšího smazány).

Článek V.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

5.4.

Smlouva i Smlouva o poskytování služeb je uzavírána na dobu neurčitou.

5.5.

Uživatel, který je Spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodů, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy může Uživatel využít kontaktního formuláře. K zachování lhůty postačuje, bude-li odstoupení prokazatelně odesláno před jejím uplynutím. Pokud je na základě výslovného souhlasu Uživatele zpřístupněna poskytovaná služba Systému Cicero před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácí tím Uživatel právo na odstoupení od smlouvy a je o tom výslovně poučen.

5.6.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dnů) a před uzavřením smlouvy bylo oznámeno Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.7.

Uživatel má právo vypovědět Smlouvu i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Provozovateli. Nejkratší doba, po kterou Smlouva zavazuje Uživatele a Provozovatele je tak 14 dnů. Výpověď musí být učiněna písemně a zaslána elektronicky Provozovateli na adresu elektronické pošty uvedenou Provozovatelem v Systému Cicero v kontaktních údajích. Tento krok nezbavuje Uživatele povinnosti splnit své závazky k ostatním Uživatelům nebo Provozovateli. Uživatel je během výpovědní doby oprávněn činit pouze úkony směřující k dokončení již započatých obchodů.

5.8.

Provozovatel má právo vypovědět smlouvu i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi Uživateli. Tento krok nezbavuje Provozovatele povinnosti splnit své závazky vůči Uživateli.

5.9.

Provozovatel i Uživatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou stranou dle ust. § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Odstoupení je účinné doručením zprávy elektronickou poštou na elektronickou adresu oznámenou druhou smluvní stranou. Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Uživatelem v registračním formuláři. Provozovateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Provozovatelem v Systému Cicero v kontaktních údajích.

ČÁST TŘETÍ

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

6.1.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly Uživatele při jeho registraci nebo kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s Provozovatelem, např. zda se jedná o Podnikatele a zda je Uživatel řádně identifikován. Toto však není povinností Provozovatele.

6.2.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly Zákazníka při jeho registraci nebo kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s Provozovatelem, zda splňuje podmínky pro užívání Sytému Cicero, zejména zda je registrován k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, nebo jiného nelékařského zdravotnického povolání. Za kontrolu Zákazníka v souvislosti s dodávkou Zboží odpovídá Dodavatel.

6.3.

Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv Uživatele z užívání Systému Cicero vyloučit. Uživatel bude vyloučen ze Systému Cicero zejména v případě uvedení nepravdivých údajů při registraci, porušení povinností Uživatele při využití služeb Systému Cicero, při prodlení s úhradou za Zboží atd. Zákazník bude vyloučen ze Systému Cicero v případě nesplnění podmínek stanovených pro Zákazníka. Uživatel nemá právo na náhradu škody a ani na jiné plnění v případě jeho vyřazení ze Systému Cicero.

6.4.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly Dodavatele za účelem ověření identifikace při jeho registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo Dodavatele z užívání Systému Cicero vyloučit a přístup do Systému neumožnit. Dodavatel bude vyloučen při porušení povinností Dodavatele při dodávkách Zboží, zejména při opakovaném porušení povinnosti dodat objednané Zboží řádně a včas, v případě neřešení reklamací provedených ze strany Zákazníků, dodávky Zboží v rozporu s právními předpisy, při porušení povinností kontrolovat oprávnění Zákazníků ke koupi Zboží s limitovaným prodejem, nebo porušení jiných povinností Dodavatele.

6.5.

Provozovatel neodpovídá za informace, obsah, popis, vlastnosti či cenu Zboží vložené Dodavatelem do Systému Cicero. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za kvalitu Zboží, množství Zboží, ani za řádné a včasné dodání Zboží dle Kupní smlouvy Zákazníkovi. Veškeré reklamace Zboží budou uplatňovány přímo vůči Dodavateli. Provozovatel není účastníkem ani smluvní stanou Kupní smlouvy, tedy nenese žádné povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy.

6.6.

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů vkládaných do Systému Cicero jakýmkoliv Uživatelem. Provozovatel neodpovídá a nenese odpovědnost za obsah nabídky Zboží nebo obsah nabízených služeb, který je vložen do Systému Cicero jakýmkoliv Uživatelem. Provozovatel neodpovídá za obsah souborů vložených Uživatelem, tedy za obsah edukačních materiálů, instruktážních videí, inzerce, vzorů dokumentů, popisu pracovních postupů nebo jiných příspěvků Uživatelů.

6.7.

Provozovatel nezajištuje ani neuschovává žádné doklady o Zboží nebo poskytnutých Službách, ani doklady týkající se Zboží nebo zprostředkovávaného obchodu pro Uživatele, Dodavatele ani Zákazníka. Ochranu svých zájmů si zajišťuje každý Uživatel sám.

6.8.

Provozovatel neodpovídá za obsah jednotlivých obchodů prováděných v rámci Systému Cicero. Provozovatel není oprávněn tyto obchody kontrolovat ani o nich shromažďovat údaje, vyjma shromažďování údajů z důvodu průzkumu trhu.

6.9.

Provozovatel nezaručuje neomezený přístup na webové stránky www.ciceroapplications.com a/nebo do mobilní aplikace CICERO ani neomezené fungování Systému Cicero. V případě technické poruchy nebo při jakémkoliv výpadku Systému Cicero nebo zásahu vyšší moci není Provozovatel odpovědný za nemožnost přístupu k Systému Cicero Uživatelem nebo za nemožnost realizace koupě nebo prodeje Zboží nebo uzavření Kupní smlouvy nebo za nemožnost poskytnutí nabízené Služby.

6.10.

Provozovatel nezaručuje nezávadnost a bezpečnost webových stránek www.ciceroapplications.com a/nebo mobilní aplikace CICERO. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škodu vzniklou při používání Systému Cicero, včetně škody při stahování obsahu z webových stránek www.ciceroapplications.com a/nebo mobilní aplikace CICERO, škody vzniklé přerušením provozu nebo poruchou webových stránek www.ciceroapplications.com a/nebo mobilní aplikace CICERO, škody způsobené viry nebo ve spojení se ztrátou dat Uživatele.

6.11.

Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zásahů jiných osob do webových stránek www.ciceroapplications.com a/nebo mobilní aplikace CICERO nebo v důsledku užití Systému Cicero v rozporu s jeho určením.

6.12.

Provozovatel je oprávněn neustále a kdykoliv monitorovat obsah webových stránek www.ciceroapplications.com a/nebo mobilní aplikace CICERO, k čemuž je oprávněn využívat i jakékoliv služby jiných osob.

6.13.

Provozovatel provádí zálohování obsahu Systému Cicero, důrazně však doporučuje Uživatelům, aby si vytvářeli vlastní zálohy svých dat, jelikož zálohování obsahu Správcem není kontinuální!

6.14.

Provozovatel je oprávněn odstranit obsah nabídky Zboží nebo obsah příspěvků vložených Uživatelem do Systému Cicero nebo jej zablokovat, a to kdykoliv. Provozovatel v takovém případě oznámí Uživateli bez zbytečného prodlení, že obsah byl zablokován nebo odstraněn a sdělí důvod. Tento postup bude realizován Provozovatelem v případě porušování pravidel Systému Cicero Uživatelem nebo v případě závadného obsahu či jakkoliv sporného obsahu. Provozovatel je oprávněn učinit takový zásah zejména při porušení právních předpisů Uživatelem nebo při podezření na porušení právních předpisů, dále při porušení pravidel obchodního styku, v případě nemorálního obsahu nebo jednání či jednání v rozporu s pravidly slušného chování. Provozovatel je oprávněn vždy posoudit obsah zpřístupněný Uživatelem individuálně a vyvodit z toho příslušný důsledek, včetně zablokování nebo odstranění Uživatelem vloženého obsahu, příp. i samotného Uživatele.

6.15.

Provozovatel má právo kontroly uživatelského účtu, tedy Zákaznického účtu a Dodavatelského účtu, zejména za účelem správy objednávek Toto bere Uživatel na vědomí a uděluje výslovný souhlas s takovou činností Provozovatele.

6.16.

Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování.

6.17.

Provozovatel bude zpracovávat veškeré požadavky, stížnosti a připomínky v co nejkratším čase.
Uživatel může Provozovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených v Systému Cicero.

Článek VII.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

7.1.

Pro přístup do Systému Cicero je nezbytné zajistit připojení na internet. Náklady s tím spojené si hradí sám Uživatel.

7.2.

Uživatel je odpovědný za zajištění funkčního počítačového nebo mobilního zařízení a sítového připojení. Náklady s tím spojené si hradí sám Uživatel.

7.3.

Přístup Uživatele k Systému Cicero může být dočasně omezen nebo pozastaven v průběhu plánované odstávky k provedení upgrade a údržby, z důvodu technické poruchy, výpadku internetových sítí, vyšší moci, vládního opatření, odepřením služby nebo útokem na službu, po zjištění škodlivého software nebo škodlivé aktivity v rámci uživatelského účtu, nebo v případě porušení podmínek Uživatelem.

7.4.

Na základě provedení registrace a akceptace Obchodních podmínek SC umožní Provozovatel Uživateli přístup do Systému Cicero. Přístup do Systému Cicero je realizován prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní a zřízení uživatelského profilu (dále jen „Uživatelský účet“).

7.5.

Uživatel může na základě registrace přistupovat do svého Uživatelského účtu. Uživatel je povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje při registraci. Uživatel je povinen údaje uvedené v Uživatelském účtu při jakékoliv změně aktualizovat.

7.6.

Uživatel není oprávněn používat uživatelské účty jiných Uživatelů. Uživatel se zavazuje užívat Systém Cicero pouze pro svou vlastní potřebu a neužívat Systém Cicero ani žádnou jeho část pro jiné komerční účely.

7.7.

Uživatel je povinen zajistit přístup do Systému Cicero použitím přístupových údajů, včetně hesla. Uživatel je povinen zajistit zabezpečení přístupových údajů do Systému Cicero a nesdělovat je jiné osobě.

7.8.

Uživatel je oprávněn v rámci svého přístupu do Systému Cicero umožnit samostatný zabezpečený přístup do Systému Cicero svým zaměstnancům registrovaným do Systému Cicero. Uživatel odpovídá za dodržování všech povinností Uživatele osobami, kterým umožní přístup do Systému Cicero prostřednictvím svého Zákaznického nebo Dodavatelského účtu.

7.9.

Používání Základních služeb Systému Cicero Uživatelem je bezplatné.

7.10.

Uživatel nebo Zákazník hradí cenu jím objednaného Zboží přímo Dodavateli Zboží. V případě nabídky Dalších služeb bude Uživatel na poplatek za službu vždy předem upozorněn v nabídce a dále také při objednávce těchto služeb.

7.11.

Uživatel je oprávněn ukončit užívání služeb prostřednictvím Systému Cicero kdykoliv, svůj účet v Systému Cicero zrušit nebo požádat o ukončení uživatelského účtu Provozovatele. Uživatelé, kterým byla Provozovatelem registrace zrušena, nemohou prostřednictvím Systému Cicero obchodovat ani využívat jiné služby.

Článek VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

8.1.

Na základě provedení registrace a akceptace Obchodních podmínek SC umožní Provozovatel Zákazníkovi přístup do Systému Cicero. Přístup do Systému Cicero je realizován prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní a zřízení uživatelského profilu Zákazníka (dále jen „Zákaznický účet“), který je určen výhradně pro podnikatele a subjekty jednající v rámci provozování podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.

8.2.

Zákazník na základě výběru Zboží provádí objednávky Zboží prostřednictvím Systému Cicero. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za Zboží objednané prostřednictvím Systému Cicero Dodavateli ve výši stanovené Dodavatelem v Systému Cicero v době objednávky Zákazníka. Kupní cenu Zboží hradí Zákazník Dodavateli dle platebních údajů uvedených Dodavatelem při potvrzení objednávky. Dodací a platební podmínky vztahující se nákup a prodej Zboží prostřednictvím Systému Cicero stanoví Dodavatel. Obchodní podmínky Dodavatele jsou Zákazníkovi zpřístupněny prostřednictvím Systému Cicero.

8.3.

Objednávku Zboží nelze odvolat ani zrušit poté, co Dodavatel objednávku Zákazníka potvrdí prostřednictvím Systému Cicero. Pokud má Zákazník zájem zrušit nebo změnit objednávku Zboží po jejím potvrzení, musí kontaktovat Dodavatele a postupovat dle Obchodních podmínek Dodavatele nebo dle dohody s Dodavatelem.

8.4.

Objednávku Dalších služeb Zákazníkem nelze odvolat ani zrušit po úhradě ceny Služby, pokud tím bezprostředně po ověření úhrady ceny dojde ke zpřístupnění obsahu Služby.

8.5.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy nebo při sjednání poskytnutí služby. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy nebo poskytnutí Služby (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a jiné podobné náklady) si hradí Zákazník.

8.6.

Zákazník je oprávněn v rámci svého přístupu do Systému Cicero umožnit samostatný zabezpečený přístup do Systému Cicero svým zaměstnancům registrovaným do Systému Cicero. Zákazník odpovídá za dodržování všech povinností uživatele osobami, kterým umožní přístup do Systému Cicero prostřednictvím svého Zákaznického účtu. Uzavře-li Kupní smlouvu za Uživatele osoba, které Uživatele umožnil přístup do Zákaznického účtu, považuje se taková osoba za osobu oprávněnou k uzavření Kupní smlouvy.

8.7.

Zákazník je povinen při používání Systému Cicero dodržovat platné právní předpisy.

8.8.

Zákazník je odpovědný za veškerou škodu, kterou způsobí Provozovateli nebo třetí osobě, na základě neoprávněného užití Systému Cicero či porušení jeho povinností.

8.9.

Práva z vadného plnění a ze záruky uplatňuje Zákazník přímo vůči Dodavateli zboží nebo poskytovateli Další služby.

Článek XI.

PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

9.1.

Na základě uzavření Smlouvy o poskytování služeb, akceptace Obchodních podmínek SC a provedení registrace umožní Provozovatel Dodavateli přístup do Systému Cicero. Přístup Dodavatele do Systému Cicero je realizován prostřednictvím zabezpečeného editačního rozhraní a zřízení uživatelského profilu Dodavatele (dále jen „Dodavatelský účet“). Přístup Dodavatele bude zajištěn nejpozději do 7 dnů po oficiálním uvedení Systému Cicero do provozu. Porušením povinnosti zajistit přístup do Systému Cicero není znemožnění přístupu během plánovaných odstávek Systému Cicero za účelem jeho správy a aktualizace, ani výpadky způsobené vyšší mocí či jinými provozními důvody, atp. Dodavatel může být Provozovatelem ze systému vyřazen v případě opakovaného hrubého porušení povinností Dodavatele dle této smlouvy, resp. z Kupní smlouvy, jelikož takové jednání poškozuje dobré jméno Provozovatele a Sytému Cicero, pokud nezjedná nápravu ve lhůtě 10 dnů po doručení písemné výzvy Provozovatele k nápravě.

9.2.

Dodavatel je oprávněn na základě registrace do Systému Cicero užívat Dodavatelský účet. Dodavatel není oprávněn používat Dodavatelské účty jiných dodavatelů. Dodavatel se zavazuje užívat Systém Cicero pouze pro svou vlastní potřebu a neužívat Systém Cicero ani žádnou jeho část pro jiné komerční účely, než ke kterým je určen Provozovatelem.

9.3.

Dodavatel je povinen v souvislosti s užíváním Systému Cicero zadávat do Systému Cicero veškeré údaje týkající se Zboží. Dodavatel je povinen uvádět správné a úplné informace o Zboží, a to zejména o jeho popisu a specifikaci, složení, jakosti, dostupném množství, ceně, sazbě a výši DPH nebo předpokládané době dodání. Dodavatel umožňuje zpřístupňování těchto údajů Zákazníkům prostřednictvím Systému Cicero. Dodavatel je plně odpovědný za aktuálnost a správnost veškerých údajů, které zadá do Systému Cicero. V případě porušení této povinnosti je Dodavatel povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky Zákazníků uplatněné z důvodu porušení povinnosti Dodavatele, a to i tehdy, budou-li uplatněny vůči Provozovateli.

9.4.

Dodavatel je povinen u jednotlivého Zboží a souhrnně před uzavřením Kupní smlouvy informovat Zákazníka o dostupnosti a odhadované délce dodání Zboží a dalších dodacích podmínkách. Dodavatel je povinen zpřístupnit dodací podmínky Dodavatele Zákazníkům prostřednictvím Systému Cicero (dále jen „Informace“). Dodavatel se zavazuje v souvislosti s užíváním Systému Cicero uvádět správné a úplné informace o Zboží. Dodavatel odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku porušení povinnosti Dodavatele, zejména při prodlení s dodáním Zboží či jiném porušení Kupní smlouvy či těchto Obchodních podmínek SC. Dodavatel je povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky Zákazníka uplatněné z důvodu porušení povinnosti Dodavatele, a to i tehdy, budou-li uplatněny vůči Provozovateli.

9.5.

Cenu Zboží nabízeného Dodavatelem prostřednictvím Systému Cicero stanoví Dodavatel. Dodavatel je povinen uložit pro tyto účely do Systému Cicero ceník jím nabízeného Zboží. Dodavatel se dále zavazuje v souvislosti s užíváním Systému Cicero uvádět vždy aktuální cenu Zboží, a to bez DPH a včetně DPH, je.li plátcem.

9.6.

Dodavatel je povinen po obdržení zprávy o přijaté Objednávce Zákazníka reagovat na tuto Objednávku Zákazníka neprodleně, nejpozději však do 48 (čtyřicetiosmi) hodin od doručení Objednávky, a to jejím potvrzením nebo odmítnutím. Dodavatel je povinen každého Zákazníka před uzavřením Kupní smlouvy prověřit, a to na své náklady, a to včetně příslušných oprávnění k provozování činnosti a schopnosti hradit závazky. Dodavatel bere na vědomí, že Provozovatel nezpracovává souhrnné údaje o jednotlivých objednávkách účastníků Kupních smluv ve vztahu k jednotlivým Zákazníkům.

9.7.

Kupní cenu Zboží hradí Zákazník přímo Dodavateli. Na základě uzavření Kupní smlouvy se Zákazníkem je Dodavatel povinen pro Zákazníka vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi stanovenými právními předpisy. Provozovatel nenese odpovědnost za splnění povinností Zákazníka vyplývající z Kupní smlouvy a zejména nenese žádnou odpovědnost v případě, že Zákazník neuhradí cenu Zboží řádně a včas Dodavateli či že Zboží nepřevezme. Neuhrazením kupní ceny Zákazníkem, ani případným odstoupením od Kupní smlouvy kteroukoliv ze stran, nezaniká právo Provozovatele na úhradu provize dle Smlouvy o poskytování služeb a Obchodních podmínek SC.

9.8.

Práva z vadného plnění a ze záruky uplatňuje Zákazník přímo vůči Dodavateli. Dodavatel je povinen přijmout, řešit a vyřešit reklamace jím dodaného Zboží přímo se Zákazníkem, a to ve lhůtách stanovených právními předpisy. Dodavatel odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou Zákazníkovi v souvislosti s porušením povinností Dodavatele, zejména dodat Zboží objednané prostřednictvím Systému Cicero řádně a včas.

9.9.

Dodavatel je povinen zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z právní úpravy týkajících se nabízeného Zboží, včetně registrace Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zajistit, že Zboží a jeho prodej odpovídá právním předpisům České republiky, a mezinárodním předpisům, které se na prodej Zboží vztahují.

9.10.

Dodavatel je povinen zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z právní úpravy na ochranu spotřebitele, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, pokud by prostřednictvím Systému Cicero byl realizován obchod s jiným Uživatelem jako kupujícím, který má postavení Spotřebitele.

9.11.

Dodavatel se zavazuje uhradit Provozovateli provizi za zprostředkování uzavření Kupní smlouvy ve výši určené ve Smlouvě o poskytování služeb, a to jako procentuální část kupní ceny Zboží bez DPH, jehož prodej byl Dodavateli zprostředkován prostřednictvím Systému Cicero. K provizi bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

9.12.

Provize zahrnuje veškeré náklady Provozovatele spojené s uzavřením konkrétní Kupní smlouvy. Provize nezahrnuje náklady na registraci Dodavatele do Systému Cicero ani cenu za poskytování Dalších služeb.

9.13.

Nárok na provizi vzniká okamžikem uzavření Kupní smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Uzavření Kupní smlouvy nastane potvrzením objednávky Zákazníka Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn objednávku odmítnout. Uzavře-li pak Dodavatel se Zákazníkem smlouvu na Zboží, u kterého odmítl objednávku Zákazníka, mimo Systém Cicero, bude takové jednání posuzováno jako uzavření Kupní smlouvy přes Systém Cicero.

9.14.

Provize bude Provozovatelem Dodavateli fakturována měsíčně, a to do patnáctého (15) dne měsíce bezprostředně následujícího. Provize je na základě daňového dokladu vystaveného Provozovatelem (dále jen „faktura“) splatná do patnácti (15) dnů po doručení faktury Dodavateli. Provize je vyčíslena vždy ze všech obchodů uzavřených Dodavatelem se Zákazníky prostřednictvím Systému Cicero v daném kalendářním měsíci. Dodavatel se zavazuje poskytnout Provozovateli veškerou potřebnou součinnost nutnou k řádnému vyúčtování provize, je-li to Dodavatelem požadováno. Dodavatel souhlasí se zasíláním faktur elektronickou cestou.

9.15.

Provozovatel má právo na provizi také v případě, že k uzavření Kupní smlouvy nebo splnění Kupní smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem došlo po ukončení Smlouvy o poskytování služeb na základě zprostředkování koupě a prodeje Zboží prostřednictvím Systému Cicero.

9.16.

Dodavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Dodavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a jiné podobné náklady) si hradí Dodavatel sám.

9.17.

Dodavatel uděluje Provozovateli souhlas ke shromažďování Informací a ke zpřístupňování Informací Zákazníkům. Dodavatel je plně odpovědný za aktuálnost a správnost veškerých údajů, které zadá do Systému Cicero.

9.18.

Dodavatel se zavazuje nevykonávat žádnou činnost vedoucí ke zneužití nebo neoprávněným zásahům do Systému Cicero nebo k úpravě údajů nebo dat týkajících se objednávek. Porušení této povinnosti se považuje za zvlášť závažné porušení smlouvy s právem Provozovatele na náhradu škody.

9.19.

Provozovatel není povinen ani oprávněn Dodavatele při uzavření Kupní smlouvy jakkoliv zastupovat ani jednat na účet Dodavatele.

9.20.

Provozovatel není povinen ani oprávněn zpřístupnit Dodavateli údaje o Zákaznících registrovaných v Systému Cicero, vyjma údajů potřebných k uzavření Kupní smlouvy. Provozovatel neposkytuje žádné informace o účastnících Kupních smluv, vyjma údajů prezentovaných v Systému Cicero těmito účastníky. Údaje prezentované / zveřejněné v Systému Cicero účastníky registrovanými v Systému Cicero se považují za veřejně známé.

ČÁST PÁTÁ

NÁKUPNÍ PORTÁL

Článek X .

UŽÍVÁNÍ NÁKUPNÍHO PORTÁLU

10.1.

Sekce Nákupní portál je určena pro nákup Zboží Zákazníky od registrovaných Dodavatelů, který obsahuje nabídku zdravotnického materiálu a zdravotnických potřeb a evidenci objednávek a jejich stavu.

10.2.

Sekce Nákupní portál je v Systému Cicero přístupná pouze Zákazníkům jako odborným subjektům. Tato sekce je určena Zákazníkům jako uživatelům, kteří jsou podnikateli v oboru poskytování zdravotnických služeb, se zaměřením zejména na stomatologii a zubní péči. Nákup a prodej Zboží mezi registrovanými Zákazníky a registrovanými Dodavateli je obchodem uzavíraným mezi podnikateli, když uzavření smluvního vztahu je zprostředkováno prostřednictvím Systému Cicero.

10.3.

Dodací a platební podmínky vztahující se nákup a prodej Zboží prostřednictvím Systému Cicero stanoví Dodavatel.

10.4.

Právní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem při uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím Systému Cicero, jejímž předmětem je nákup a prodej Zboží, se řídí obchodními podmínkami konkrétního Dodavatele, má-li takové a Zákazník s nimi prostřednictvím Systému Cicero vysloví souhlas, popř. zákonem, s výjimkami stanoveným Obchodními podmínkami SC – postup pro uzavření Kupní smlouvy. Dodavatel je povinen seznámit zákazníka s Obchodními podmínkami Dodavatele, má-li takové, před potvrzením Objednávky. Obchodní podmínky Dodavatele jsou Zákazníkovi zpřístupněny prostřednictvím Systému Cicero.

10.5.

Údaje o stavu objednávek a evidenci objednávek jednotlivého Zákazníka jsou přístupné pouze danému jednotlivému Zákazníkovi a nejsou zpřístupněny jiným Uživatelům.

Článek XI .

NÁKUP A PRODEJ ZBOŽÍ OD REGISTROVANÝCH DODAVATELŮ

11.1.

Prostřednictvím Systému Cicero lze uzavírat Kupní smlouvu mezi Zákazníkem a Dodavatelem, jejímž předmětem je prodej Zboží, tedy zboží určeného k poskytování zdravotnických služeb odbornými subjekty, se zaměřením zejména na stomatologii a zubní péči.

11.2.

Prodej Zboží je realizován prostřednictvím Zákaznického účtu daného Zákazníka, jehož prostřednictvím lze realizovat jednotlivé či hromadné objednávky Zboží.

11.3.

Provozovatel nestanoví parametry určující pořadí ve vztahu ke Zboží. Parametry určující pořadí nabízeného Zboží je oprávněn nastavit Zákazník ve svém Zákaznickém účtu z volitelné nabídky parametrů (cena, dodavatel, dostupnost,…).

11.3.1.

Zákazník provede objednávku výběrem Zboží z nabídky a zadáním množství Zboží a následně odesláním objednávky. Objednané Zboží je uvedeno v Zákaznickém účtu daného Zákazníka (dále také jen „Objednávka“). Před odesláním objednávky má Zákazník možnost kontroly údajů v objednávce a změny údajů, které do objednávky vložil, a to včetně návratu k zadávaným údajům a jejich opravy před odesláním objednávky.

11.4.

Prostřednictvím Systému Cicero je podána zpráva Dodavateli o zadání Objednávky od Zákazníka (s údaji: zboží, množství, cena). Dodavatel Objednávku potvrdí prostřednictvím Systému Cicero, nebo Objednávku odmítne, případně potvrdí částečně nebo částečně odmítne, a to ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky.

11.5.

V Zákaznickém účtu daného Zákazníka bude vyznačen údaj o obsahu Objednávky, o přijetí Objednávky Dodavatelem nebo o odmítnutí Objednávky Dodavatelem.

11.6.

Objednávka Zákazníka je nabídkou na uzavření smlouvy s Dodavatelem a Zákazník tím vyjadřuje vůli být navrhovanou Kupní smlouvou vázán, bude-li nabídka Dodavatelem přijata. K uzavření Kupní smlouvy dochází v okamžiku, kdy je Objednávka Zákazníka potvrzena ze strany Dodavatele a potvrzení Objednávky je uvedeno v Systému Cicero na Zákaznickém účtu Zákazníka. Stanoví-li Obchodní podmínky Dodavatele jiný postup, v této části se neuplatní!

11.7.

Do obdržení potvrzení Objednávky není Zákazník oprávněn svou Objednávku zrušit nebo změnit prostřednictvím Systému Cicero. Potvrzenou Objednávku nelze zrušit jinak než v souladu s Obchodními podmínkami Dodavatele nebo dohodou s Dodavatelem.

11.8.

Objednávka Zákazníka není právně závazná pro Dodavatele a Zákazník nemá žádný nárok na potvrzení své Objednávky v případě vyčerpání kapacity nabízeného Zboží nebo ztráty schopnosti Dodavatele plnit.

ČÁST ŠESTÁ

ORGANIZACE A VEDENÍ PRAXE

Článek XII .

SEKCE ORGANIZACE A VEDENÍ PRAXE

12.1.

Sekce Organizace a vedení praxe (dále také jen „Praxe“) zahrnuje administrativní evidence a databáze týkající se odborné činnosti Zákazníků jako uživatelů, kteří jsou podnikateli v oboru poskytování zdravotnických služeb, se zaměřením zejména na stomatologii a zubní péči.

12.2.

Sekce Praxe je v Systému Cicero přístupná pouze Zákazníkům jako odborným subjektům k výkonu jejich odborné činnosti. Tato sekce je určena uživatelům, kteří jsou podnikateli v oboru poskytování zdravotnických služeb, se zaměřením zejména na stomatologii a zubní péči.

12.3.

Údaje a dokumenty Zákazníka umístěné Zákazníkem při užívání Systému Cicero do sekce Praxe jsou přístupné výlučně tomuto jednotlivému Zákazníkovi. Může se jednat o evidenci zaměstnanců Zákazníka, evidenci skladových zásob Zákazníka, organizaci dokumentů Zákazníka, evidenci pacientů Zákazníka a jejich zdravotnické dokumentace. Obsah této sekce praxe si vytváří každý jednotlivý Zákazník samostatně dle svých provozních potřeb. Na obsah dokumentů a údajů v této sekci Praxe nemá Provozovatel žádný vliv.

12.4.

Za obsah sekce Praxe u jednotlivého Zákazníka nenese Provozovatel žádnou odpovědnost. Za obsah sekce Praxe u jednotlivého Zákazníka, včetně správnosti a úplnosti údajů a dokumentů, nese odpovědnost výlučně Zákazník. Zákazník nese odpovědnost za jednání jiných Uživatelů či třetích osob, kterým umožnil přístup do svého Zákaznického účtu jejich přidáním jako dalšího uživatele ke svému Zákaznickému účtu nebo v důsledku porušení povinnosti Zákazníka chránit své přístupové údaje.

12.5.

Zákazník je povinen zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z právní úpravy týkajících se údajů umístěných jím do sekce Praxe, včetně zajištění ochrany osobních údajů a citlivých údajů, a to zejména ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Článek XIII .

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K VEDENÍ PRAXE

13.1.

Doplňkové služby pro vedení praxe zahrnují zejména podpůrné služby poskytované Provozovatelem Zákazníkům v souvislosti s užíváním sekce Praxe a Nákupního portálu, jako jsou služby zahrnující ukládání a zálohování dat Zákazníka dle individuálních požadavků Zákazníka, rozšíření kapacity Zákaznického účtu, analýza dat Zákazníka, zpracování jiných údajů dle zvláštních požadavků Zákazníka (dále také jen „Doplňkové služby“).

13.2.

Doplňkové služby pro vedení praxe jsou v Systému Cicero přístupné pouze Zákazníkům jako odborným subjektům k výkonu jejich odborné činnosti.

13.3.

Doplňkové služby pro vedení praxe jsou poskytovány za úplatu. V nabídce Doplňkových služeb bude Uživatel na cenu za Doplňkovou službu vždy předem upozorněn uvedením ceny služby bez DPH a také ceny včetně DPH. Cena bude uvedena při vyplnění objednávky těchto služeb, a to uvedením ceny Doplňkové služby bez DPH a ceny včetně DPH, je.li plátcem.

ČÁST SEDMÁ

DALŠÍ SLUŽBY

Článek XIV.

Market place

14.1.

Prostřednictvím sekce Market place jsou v Systému Cicero zprostředkovány inzertní služby mezi Uživateli navzájem. Sekce Market place zahrnuje digitální prostor pro umístění nabídky nebo poptávky pracovních míst ze strany Uživatelů, pro umístění nabídky koupě či prodeje použitého vybavení Uživatelů nebo pro umístění nabídky a poptávky prodeje praxe, to vše pouze za podmínky, že se týká Odborných služeb (dále také jen „Inzerce“).

14.2.

Sekce Market place je v Systému Cicero přístupná všem registrovaným Uživatelům.

14.3.

Provozovatel umožňuje Uživatelům vkládat Inzerci do sekce Market place. Uživatelé vkládající příspěvky samostatně prostřednictvím svého uživatelského účtu a v Systému Cicero v sekci Market place jsou příspěvky zveřejněny bez předchozí kontroly Provozovatelem.

14.4.

Inzertní služby jsou zprostředkovány za úplatu. Při zadání Inzerce bude Uživatel na cenu za umístění Inzerce vždy předem upozorněn uvedením ceny bez DPH a také ceny včetně DPH. Cena bude uvedena při vyplnění formuláře pro zadání Inzerce.

Článek XV.

Edukace

15.1.

Prostřednictvím sekce Edukace jsou v Systému Cicero zprostředkovány informace s edukačním obsahem nebo vzdělávací služby v souvislosti s Odbornými službami mezi Uživateli navzájem. Sekce Edukace zahrnuje digitální prostor pro umístění příspěvků Uživatelů a nabídek účasti na aktivitách se vzdělávacím obsahem, zahrnující zejména instruktážní videa Uživatelů, popisy pracovních postupů Uživatelů, vzory právních dokumentů, nabídku účasti na odborných aktivitách, konferencích, seminářích atd. (dále také jen „Příspěvky“).

15.2.

Sekce Edukace je v Systému Cicero přístupná všem registrovaným Uživatelům.

15.3.

Provozovatel umožňuje Uživatelům vkládat příspěvky do sekce Edukace. Uživatelé vkládající příspěvky samostatně prostřednictvím svého uživatelského účtu a v Systému Cicero v sekci Edukace jsou příspěvky zveřejněny bez předchozí kontroly Provozovatelem. Uživatelé jsou oprávněni vkládat pouze Příspěvky, které jsou jejich duševním vlastnictvím, popř. u nichž získali oprávnění s nimi tímto způsobem nakládat. Provozovatel neodpovídá za porušení autorských práv třetích osob, ani za porušení autorských práv Uživatele jiným uživateli.

15.4.

Uživatel vloží do Systému Cicero soubor zahrnující Příspěvek a dále cenu za zpřístupnění Příspěvku nebo za zpřístupnění služby, jde-li o Příspěvek Uživatele formou elektronické vstupenky. Cenu Příspěvku nabízeného Uživatelem prostřednictvím Systému Cicero stanoví Uživatel. Uživatel je povinen uložit pro tyto účely do Systému Cicero cenu jím nabízeného Příspěvku. Uživatel se dále zavazuje v souvislosti s užíváním Systému Cicero uvádět cenu, a to bez DPH a včetně DPH, je.li plátcem.

15.5.

Uživatel, který má zájem o zpřístupnění Příspěvku jiného Uživatele, je povinen uhradit příslušnou cenu Příspěvku vkládajícímu Uživateli prostřednictvím platby Provozovateli. Provádění plateb na úhradu ceny za Příspěvky bude realizováno pouze bezhotovostním platebním stykem, prostřednictvím platby přes Systém Cicero online platební metodou nebo platbou pomocí platebních karet. Uživatel, kterému byl Příspěvek zpřístupněn, je povinen respektovat autorská práva vztahující se k danému Příspěvku jako autorskému dílu!

15.6.

Příspěvek Uživatele bude jinému Uživateli zpřístupněn formou možnosti stažení Příspěvku do sekce Dokumenty v Uživatelském účtu daného Uživatele. Takto zpřístupněný obsah Příspěvku není přenositelný mimo Systém Cicero, nelze kopírovat ani odeslat. Zpřístupněním Příspěvku se tak rozumí možnost seznámit se s obsahem Příspěvku pouze prostřednictvím Systému Cicero.

15.7.

Je-li Uživatel, který je zájemcem o zpřístupnění Příspěvku jiného Uživatele/Podnikatele/, Spotřebitel, lze odložit zpřístupnění příspěvku tomuto Uživateli/Spotřebiteli/ až do doby po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě neudělení souhlasu Uživatele /Spotřebitele/ se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V ostatních případech, tedy:

 • pokud jsou oba Uživatelé Spotřebitelé
 • pokud jsou oba Uživatelé Podnikatelé
 • pokud je vkladatel Příspěvku Spotřebitel a zájemce o jeho zpřístupněn Podnikatel bude Příspěvek zpřístupněn jinému Uživateli bez zbytečného prodlení po ověření úhrady ceny za zpřístupnění Příspěvku.

Článek XVI.

Odpovědnost za obsah Příspěvků a Inzerce

16.1.

Provozovatel není povinen dohlížet na obsah informací ukládaných Uživateli v sekci Edukace a v sekci Market place a aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Provozovatel se zavazuje odstranit Příspěvek Uživatele nebo Inzerci Uživatele, pokud obdrží oznámení o protiprávní povaze takového příspěvku Uživatele, se zdůvodněním protiprávnosti a dokladem o protiprávnosti (např. soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím jiného orgánu). Provozovatel není povinen odstranit příspěvek pouze na základě tvrzení jiného Uživatele nebo jiné osoby o nesprávnosti, pokud nebude označen důvod protiprávnosti a předložen doklad prokazující protiprávnost. Provozovatel je oprávněn na Příspěvky nahlížet, a to bez nároku Uživatele za odměnu za takové nahlížení.

16.2.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit a znepřístupnit Příspěvek Uživatele nebo Inzerci Uživatele, které považuje za protiprávní, obsahově nebo formálně jakkoliv nevhodné.

16.3.

Provozovatel je oprávněn odstranit obsah Příspěvku nebo Inzerce vložený Uživatelem nebo jej zablokovat, a to kdykoliv. Provozovatel v takovém případě oznámí Uživateli bez zbytečného prodlení, že obsah byl zablokován nebo odstraněn. Tento postup bude realizován Provozovatelem v případě porušování pravidel Systému Cicero vkládajícím Uživatelem nebo v případě závadného obsahu či jakkoliv sporného obsahu. Provozovatel je oprávněn učinit takový zásah zejména při porušení právních předpisů Uživatelem nebo při podezření na porušení právních předpisů, dále při porušení pravidel obchodního styku, v případě nemorálního obsahu nebo jednání či jednání v rozporu s pravidly slušného chování. Provozovatel je oprávněn vždy posoudit obsah zpřístupněný vkládajícím Uživatelem individuálně a vyvodit z toho příslušný důsledek, včetně zablokování nebo odstranění obsahu vloženého Uživatelem.

16.4.

Uživatel vkládající Příspěvek nebo Inzerci do Systému Cicero je plně odpovědný za obsah jím vkládaných Příspěvků, za nezávadnost, správnost a aktuálnost Příspěvků a Inzerce, které zadá do Systému Cicero. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky, jiných Uživatelů uplatněné z důvodu porušení povinnosti Uživatele, a to i tehdy, budou-li uplatněny vůči Provozovateli.

16.5.

Uživatel vkládající Příspěvek nebo Inzerci do Systému Cicero odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou jinému Uživateli v souvislosti s Příspěvkem, jeho zpřístupněním nebo obsahem. Uživatel je povinen uspokojit veškeré nároky jiného Uživatele uplatněné z důvodu porušení této povinnosti, a to i tehdy, budou-li uplatněny vůči Provozovateli.

16.6.

Provozovatel neodpovídá za informace a obsah Příspěvků nebo Inzerce zprostředkované Systémem Cicero. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah, nezávadnost ani kvalitu Příspěvků nebo Inzerce. Veškeré reklamace týkající se obsahu Příspěvků nebo Inzerce budou uplatňovány přímo vůči Uživateli, který je do Systému Cicero vložil.

16.7.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat údaje o počtu poskytnutí / stažení jednotlivých Příspěvků vložených jednotlivými Uživateli.

16.8.

Každý Uživatel je oprávněn učinit oznámení určené Provozovateli o závadném obsahu Příspěvku nebo Inzerce, a to formou kontaktního formuláře.

Článek XVII.

Odměna Provozovatele

17.1.

Provozovatel má právo na odměnu za zprostředkování Příspěvků Uživatelů jiným Uživatelům ve výši 30 % z ceny Příspěvků bez DPH, jejichž nabídka byla jiným Uživatelům zprostředkována prostřednictvím Systému Cicero. K odměně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Počet poskytnutých /stažených Příspěvků jednotlivými Uživateli eviduje Provozovatel. Odměna bude Provozovatelem vkládajícímu Uživateli fakturována měsíčně, a to zpravidla do 15. dne měsíce bezprostředně následujícího. Odměna bude započtena oproti prostředkům uhrazeným Provozovateli Uživateli za zpřístupnění Příspěvků. Prostředky uhrazené Provozovateli po započtení odměny Provozovatele a případně ponížené o vrácené částky dle čl. 17.3 Obchodních podmínek CS, jsou splatné do 15.dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla úhrada provedena, a to na účet příslušného Uživatele uvedený v Systému Cicero. Uživatel souhlasí se zasíláním faktur elektronickou cestou.

17.2.

Stažení Příspěvku jiným Uživatelem nelze odvolat ani zrušit po zaplacení ceny Příspěvku a zpřístupnění Příspěvku.

17.2.

V případě, že bude ze strany Uživatele, který uhradil cenu za Příspěvek, nahlášeno Provozovateli, že Příspěvek se netýká Odborných služeb, popř. odporuje Obchodním podmínkám CS, je Provozovatel oprávněn – na základě vlastního uvážení o oprávněnosti vznesené námitky – vrátit takovému Uživateli jím zaplacenou cenu, nebyla-li dosud vyplacena Uživateli, o jehož Příspěvek se jedná.

Článek XVIII.

Platební metody

18.1.

Provádění plateb na úhradu ceny za Příspěvky bude realizováno pouze bezhotovostním platebním stykem, prostřednictvím platby přes Systém Cicero online platební metodou nebo platbou pomocí platebních karet.

18.2.

Provádění plateb je realizováno prostřednictvím platební brány GP Global Payments. Akceptována je úhrada prostřednictvím většiny světových platebních karet – Visa, Mastercard, Visa Electeron, Maestro, Diners Club, American Express.

ČÁST SEDMÁ

SPOTŘEBITEL

Článek IXX.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

19.1.

Provozovatel plní povinnost informovat Spotřebitele v dostatečném předstihu zpřístupněním těchto Obchodních podmínek SC.

19.2.

Na základě registrace Uživatele do Systému Cicero při použití elektronických prostředků je zřízením uživatelského účtu uzavřena smlouva, která není uložena u Provozovatele, a je realizována pouze zpřístupněním uživatelského účtu, k němuž má Uživatel přístup na základě jím zadaných přístupových údajů a hesla. Smlouva je uzavírána v českém jazyce s tím, že její součástí jsou tyto Obchodní podmínky CS, které jsou Provozovatelem archivovány.

19.3.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy a o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání před podáním objednávky jsou uvedeny shora.

19.4.

Uživatelé mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti prostřednictvím kontaktního formuláře.

19.5.

Není-li Uživatel, který má postavení Spotřebitele, spokojen s vyřízením stížnosti nebo reklamace, má právo k smírnému urovnání sporu a dosažení dohody podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s Provozovatelem vyplývajícího z užívání Systému Cicero k České obchodní inspekci, se sídlem Praha 3, Štěpánská 44, PSČ 110 00, IČ 00020869 (dále také jen „ČOI“), která internetovou adresu: www.coi.cz. Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu tímto způsobem má Spotřebitel, dochází-li k plnění na území České republiky. Uživatel není povinen řešit spor prostřednictvím ČOI, když se takové mimosoudní řešení je dobrovolnou možností.

19.6.

Uživatel má možnost využít pro řešení sporu platformu pro řešení sporů online, která je zřízena evropskou komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr/ a je užívána pro přeshraniční řešení spotřebitelských sporů.

19.7.

Práva Uživatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).

19.8.

Provozovatel odpovídá Uživateli, že Provozovatelem úplatně poskytovaná služba nemá vady. Práva plynoucí z vadně poskytnuté úplatné služby, je možné uplatnit v průběhu poskytování služby a nejpozději do šesti měsíců od poskytnutí služby, a to vždy bez zbytečného odkladu po tom, co se Uživatel o vadě dozví.

19.9.

V případě, že je Provozovatelem poskytnutá úplatná služba vadná, má Uživatel právo na bezplatné odstranění vady. Nelze-li vadu služby odstranit, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnuté služby.

19.10.

O uplatnění vady úplatné služby vystaví Provozovatel potvrzení, které lze vystavit elektronickými nebo jinými technickými prostředky, tedy i e-mailem. Provozovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nevypořádá-li Provozovatel reklamaci včas.

19.11.

Při uplatnění práva z vadného plnění má Uživatel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených. Neuplatní-li Uživatel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady, nebude právo přiznáno v případě námitky Provozovatele, že právo na náhradu nebylo přiznáno včas.

19.12.

Není-li Uživatel Spotřebitelem anebo je-li Uživatel Spotřebitelem a nebyl spor vyřešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, bude řešení sporu mezi Provozovatelem a Uživatelem příslušet do pravomoci obecných soudů České republiky.

19.13.

Na právní vztahy se v rámci systému Cicero se nevztahují žádné kodexy chování.

Článek XX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

20.1.

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, resp. osobních údajů fyzických osob vykonávajících činnost pro právnickou osobou – Uživatele, je zajištěna v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“). U Uživatele- fyzické osoby - jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, místo podnikání, korespondenční adresa, IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o platební kartě, číslo bankovního účtu (dále jako „Osobní údaje“). U fyzických osob zastupujících Uživatele – právnickou osobu je evidováno: jméno, příjmení, e-mailová adresa, příp. telefonní číslo, je-li uvedeno. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z používání Systému Cicero a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci Uživatel a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu.

20.2.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a poté po dobu stanovenou v samostatném dokumentu dostupném zde https://ciceroapplications.com/privacy-policy, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

20.3.

Uživatel je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.

20.4.

V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

20.5.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

20.6.

Bližší informace jsou uvedeny v Informacích pro Uživatele o ochraně osobních údajů - https://ciceroapplications.com/privacy-policy.

Článek XXI.

OCHRANA JINÝCH PRÁV

21.1.

Provozovatel je vlastníkem Systému Cicero. Systém Cicero je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Systému Cicero. Obsah Systému Cicero nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem souhlas.

21.2.

Programové vybavení a další součásti tvořící Systém Cicero, včetně fotografií a videí, jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Systém Cicero.

21.3.

Uživatel není oprávněn při používání Systému Cicero používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování Systému Cicero. Systém Cicero je možné užívat jen takovým způsobem a v takovém rozsahu, který není na úkor Provozovatele ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších uživatelů, a který je v souladu s jeho účelem.

21.4.

Systém Cicero může zahrnovat odkazy na internetové stránky jiných subjektů, které Provozovatel nevlastní ani nekontroluje. Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem ani postupem jakýchkoli jiných internetových stránek a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu způsobenou využitím obsahu nebo služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách.

Článek XXII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním Systému Cicero se řídí právním řádem České republiky. V případě, že by právní vztah vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním Systému Cicero obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Uživatele, jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

22.2.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek SC neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

23.3.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s používáním Systému Cicero musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Uživatelem v registračním formuláři. Tuto adresu je Uživatel oprávněn změnit a je povinen uvádět vždy adresu aktuální. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty pěti (5) dnů od uložení zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Tyto Obchodní podmínky SC nabývají účinnosti ……………..